Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Celez aangaande de verkoop en aflevering door Celez van tassen aan derden
 2. Celez verwerpt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van elke potentiële koper.
 3. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die,tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en wiens rekening zaken worden geleverd.
 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “Levering ( van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welk aard dan ook.

 

2. Verkoopovereenkomst

 1. Enkel wanneer Celez schriftelijk een order van een potentiële koper accepteert, vindt er een verkoopovereenkomst plaats tussen Celez en de respectievelijke koper (“de koper”)
 2. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 3. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of ( indien het een mondeling versterkte order betreft ) na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 dagen.
 4. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Celez behoudt zich het recht voor haar prestatie op te schorten dan wel af te zien van haar prestatie indien de koper (i) handelt in strijd met een bepaling uit de algemene voorwaarden of een andere verplichting jegens Celez, of (ii) insolvent blijkt te zijn.

 

3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof-en materiaalprijzen, loon-en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten, en andere heffingen van overheidswege.
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhoging in 1 of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

 

4. Levering

 1. Levering vindt plaats voor de datum zoals geïndiceerd in de specifieke voorwaarden van de geaccepteerde order. Indien levering voor die datum niet heeft plaatsgevonden, wordt Celez een periode van 15 van dagen gegund om alsnog te leveren. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zal Celez de koper op de hoogte stellen van de vertraging in de levering en de nieuwe leverdatum meededelen.
 2. Ingeval van overmacht is het Celez toegestaan elke reeds geaccepteerde order op te schorten dan wel te beeindigen, zoals volgt uit bestaande wetgeving en jurisprudentie.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is Celez bevoegd gedeeltelijke leveringen te doen van de bestelde goederen. Celez is tevens bevoegd gedurende productie kleine aanpassingen te doen aan de items in relatie tot de getoonde samples. Het is een in de tassenbusiness gebruikelijke en algemeen geaccepteerde praktijk dat een geringe afwijking op gebied van kwaliteit, kleur, type en verpakking van de geleverde goederen kan optreden.

 

5. Betaling

 1. De koper zal het geheel verschuldigde bedrag voldoen binnen 30 dagen na de datum van de factuur op het aan Celez toebehorende bankrekeningnummer (zie onderaan), tenzij anders wordt aangeduid.
 2. Prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en exclusief transportkosten naar de plek zoals door de koper aan Celez opgegeven
 3. de geleverde goederen blijven eigendom van Celez tot het moment dat de koper had geheel aan Celez verschuldigde bedrag heeft voldaan. De koper zal derhalve geen goederen verkopen of zich anderszins daarvan ontdoen die nog steeds aan Celez toebehoren.
 4. Indien Celez contractbreuk pleegt na betaling door de koper, zal Celez het door de koper voldane bedrag dienen terug te storten binnen 30 dagen na de datum van de contractbreuk.
 5. Wanneer een koper in gebreke blijft ten aanzien van zijn betalingsverplichting, zal een maandelijkse rente van 1% worden berekend. Onder geen beding komt de koper het recht toe zijn betalingsverplichting aan Celez te verrekenen.

 

6. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In het geval de koper een legitieme claim heeft met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen en Celez daarvan in kennis is gesteld, heeft Celez het recht dit gebrek te herstellen, dan wel vervangende goederen te leveren, alles binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.
 2. Celez kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag dat door de koper is voldaan voor de bewuste order.

 

7. Diverse

 1. Alle rechten toebehorende aan Celez onder intellectuele eigendomsregelgeving dient in exclusieve eigendom van Celez te blijven; de koper maakt geen inbreuk op deze rechten. Indien de koper Celez’s naam, ontwerp logo of merk wil gebruiken op welke wijze dan ook, dient Celez eerst geraadpleegd te worden voor toestemming.
 2. De onverbindendheid van een of meer van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden, heeft geen effect op de overige bepalingen.
 3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Elk hieruit voortkomend geschil zal worden voorgelegd aan de Amsterdamse rechtbank.
 4. Op de algemene voorwaarden aanvullende dan wel vervangende bepalingen die schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Celez en de koper, genieten voorrang boven deze algemene voorwaarden.

 

Celez

Kamer van Koophandel nr. 51328674 |  BTW nr. 127817190B01
IBAN: NL78ABNA0509666159 | Bic code : ABNANL2A
Bankrek. nr.  50 96 66 159| Naam bank: ABN Amro
T: +316 317 62 726, E: info@celez.nl

Celez-content-fotoslider-maker